Afdrukken

ALGEMENE VOORWAARDEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG EN VRIJETIJDSACTIVITEITEN GEMEENTEBESTUUR RUMST

1. ALGEMENE BEPALINGEN

De sport- en jeugddienst en de dienst buitenschoolse kinderopvang organiseren diverse vrijetijdsactiviteiten en opvanginitiatieven namens de gemeente Rumst. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vrijetijdsactiviteiten die georganiseerd worden door de dienst Vrije Tijd en de dienst buitenschoolse kinderopvang en voor iedere deelnemer en ouder die zijn/haar kind inschrijft voor deelname aan één van deze activiteiten.

2. TOELATINGSVOORWAARDEN

De buitenschoolse kinderopvang staat open voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in Rumst wonen of naar school gaan. Het initiatief staat ook open voor inclusieve opvang, als het zorgenkind zich goed voelt op de opvangplaats met de andere kinderen en de begeleiding de nodige verzorging kan aanbieden. Kinderen van gemeente- en OCMW-personeel van Rumst kunnen er ook terecht.

De vrijetijdsactiviteiten zijn toegankelijk voor zowel inwoners als niet-inwoners. De minimale en maximale leeftijd varieert van activiteit tot activiteit. De leeftijden zijn terug te vinden in de programmabrochure en op de gemeentelijke website.

3. INSCHRIJVEN / BETALEN / ANNULATIE

1. Registratie

Voor de kinderen die willen deelnemen aan één van de vrijetijdsactiviteiten, dient er éénmalig vooraf een gezinsaccount aangemaakt te worden. Dit gebeurt op de website van ticketgang, rechtstreeks of via de gemeentelijke website, of op de diensten

2. Medische fiche

Voor elk deelnemend kind dienen de ouders een medische vragenlijst in te vullen bij de eerste inschrijving van een vakantie-activiteit van een kalenderjaar. Deze fiche moet jaarlijks bezorgd worden aan de dienst en blijft geldig gedurende de rest van dat kalenderjaar. Indien de medische situatie van uw kind tijdens het jaar zou wijzigen, dan dient u een nieuwe medische fiche te bezorgen aan de dienst. De medische informatie is vertrouwelijk.

3. Inschrijven

Het is verplicht vooraf in te schrijven voor de activiteiten van sport, jeugd en BKO.

4. Betalen

De betaling voor sport- en jeugdkampen bij online-inschrijving gebeurt via een beveiligde website. De betaling voor buitenschoolse opvang gebeurt na afloop van de activiteit op basis van de duur van de opvang.

5. Bijdrage

De deelnameprijzen worden voor elke activiteit vastgelegd door de gemeente. Het overzicht van het aanbod met de respectievelijke deelnameprijzen wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.

6. Annulatie

Annulatie buitenschoolse kinderopvang:

Voor schoolvakanties:
Annulatie of afwezigheden worden 14 dagen voorafgaand aan de start van de vakantie schriftelijk gemeld, bij voorkeur via e-mail (BKO@rumst.be). Annulatie van gereserveerde dagen dient op voorhand te gebeuren, zo niet wordt de gereserveerde dag aangerekend plus een bijkomende retributie van 25% van het bedrag voor de ingeschreven periode .

Voor woensdagnamiddag en schoolvrije dagen:
Tot 5 werkdagen voor de opvangdag kan u kosteloos annuleren. Minder dan 5 dagen vooraf kan u enkel kosteloos annuleren mits attest van de dokter of werkgever (binnen de 3 werkdagen). De volledige reglementering inzake tarifering maakt deel uit van het huishoudelijk reglement dat u terugvindt op de gemeentelijke website. Dit reglement dient door beide ouders ondertekend te worden bij de eerste inschrijving van uw kind.

Annulatie sport- en jeugdkampen:
Bij afwezigheid op een activiteit waarvoor ingeschreven dient de ouder de organiserende dienst te verwittigen. Terugbetaling van inschrijvingsgeld kan enkel bij annulatie wegens ziekte en mits voorlegging van een geldig doktersattest. Dit attest kan tot ten laatste één week na het einde van de betreffende activiteit binnen gebracht worden op de dienst Vrije Tijd. In dat geval wordt het volledig inschrijvingsgeld terugbetaald onder aftrek van de administratiekosten. Voor sport- en jeugdkampen bedraagt deze 10,00 euro per kamp en per week. In de andere gevallen wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

4. Maximum aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers voor de sportkampen is afhankelijk van de geplande activiteiten, het aantal lesgevers en de beschikbare locaties. Voor de buitenschoolse kinderopvang is per locatie een maximum opvangcapaciteit bepaald volgens de normen van Kind en gezin.

5. PRIVACY

De persoonsgegevens voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking van de gemeente worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens). Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mail adressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking.

1. Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven op de activiteiten van de sport-, jeugd- en cultuurwerking en na betaling worden de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven mailadres verzonden.
2. Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.
3. U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.

6. FISCAAL ATTEST

Deelname van kinderen, jonger dan 12 jaar, aan opvang- en vrijetijdsinitiatieven is fiscaal aftrekbaar. Het jaar volgend op de activiteiten van de dienst vrije tijd of buitenschoolse opvang krijgt iedere deelnemer een fiscaal attest ter beschikking. Deze attesten worden automatisch bezorgd via elektronische post en zijn steeds te raadplegen en af te drukken onder de gezinaccount op rumst.ticketgang.eu Indien bij inschrijving geen geldig e-mailadres opgegeven werd, zal het fiscaal attest per gewone post bezorgd worden.

College van burgemeester en schepenen
Koningin Astridplein 12
2840 Rumst

 

 

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2016-12-05